نمایندگی هاست لینوکس

RES-1

انتقال رایگان سایتها

 • 1 گیگابایت فضای اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • فعال است oversell
 • رایگان دی ان اس اختصاصی
18,000تومان ماهانه
36,000تومان سه ماهه
72,000تومان شش ماهه
108,000تومان سالانه
سفارش دهید
RES-2

انتقال رایگان سایتها

 • 2 گیگابایت فضای اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • فعال است oversell
 • رایگان دی ان اس اختصاصی
23,000تومان ماهانه
46,000تومان سه ماهه
92,000تومان شش ماهه
138,000تومان سالانه
سفارش دهید
RES-5

انتقال رایگان سایتها

 • 5 گیگابایت فضای اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • فعال است oversell
 • رایگان دی ان اس اختصاصی
28,000تومان ماهانه
56,000تومان سه ماهه
112,000تومان شش ماهه
168,000تومان سالانه
سفارش دهید
RES-10

انتقال رایگان سایتها

 • 10 گیگابایت فضای اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • فعال است oversell
 • رایگان دی ان اس اختصاصی
33,000تومان ماهانه
66,000تومان سه ماهه
132,000تومان شش ماهه
198,000تومان سالانه
سفارش دهید
RES-20

انتقال رایگان سایتها

 • 20 گیگابایت فضای اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • فعال است oversell
 • رایگان دی ان اس اختصاصی
38,000تومان ماهانه
76,000تومان سه ماهه
152,000تومان شش ماهه
238,000تومان سالانه
سفارش دهید
RES-30

انتقال رایگان سایتها

 • 30 گیگابایت فضای اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • فعال است oversell
 • رایگان دی ان اس اختصاصی
43,000تومان ماهانه
86,000تومان سه ماهه
172,000تومان شش ماهه
290,000تومان سالانه
سفارش دهید