سرور مجازی فرانسه با هارد ssd

VDS-512
 • 512 RAM
 • 1Core CPU
 • unlimited BandWidth
 • 15GB Hard Disk (SSD)
 • 1 IP
 • Free Setup Fee
 • YES Anti DDOS & Firewall
 • 1Gb Port (network)
 • YES Root Access
 • OVH DataCenter
 • رایگان نصب کنترل پنل
 • رایگان نصب سیستم عامل دلخواه
15,000تومان ماهانه
37,500تومان سه ماهه
75,000تومان شش ماهه
150,000تومان سالانه
سفارش دهید
VDS-1024
 • 1024 RAM
 • 1Core CPU
 • unlimited BandWidth
 • 20GB Hard Disk (SSD)
 • 1 IP
 • Free Setup Fee
 • YES Anti DDOS & Firewall
 • 1Gb Port (network)
 • YES Root Access
 • OVH DataCenter
 • رایگان نصب کنترل پنل
 • رایگان نصب سیستم عامل دلخواه
30,000تومان ماهانه
75,000تومان سه ماهه
150,000تومان شش ماهه
300,000تومان سالانه
سفارش دهید
VDS-2048
 • 2048 RAM
 • 2Core CPU
 • unlimited BandWidth
 • 30GB Hard Disk (SSD)
 • 1 IP
 • Free Setup Fee
 • YES Anti DDOS & Firewall
 • 1Gb Port (network)
 • YES Root Access
 • OVH DataCenter
 • رایگان نصب کنترل پنل
 • رایگان نصب سیستم عامل دلخواه
40,000تومان ماهانه
100,000تومان سه ماهه
200,000تومان شش ماهه
400,000تومان سالانه
سفارش دهید
VDS-3072
 • 3072 RAM
 • 3Core CPU
 • unlimited BandWidth
 • 40GB Hard Disk (SSD)
 • 1 IP
 • Free Setup Fee
 • YES Anti DDOS & Firewall
 • 1Gb Port (network)
 • YES Root Access
 • OVH DataCenter
 • رایگان نصب کنترل پنل
 • رایگان نصب سیستم عامل دلخواه
50,000تومان ماهانه
125,000تومان سه ماهه
250,000تومان شش ماهه
500,000تومان سالانه
سفارش دهید
VDS-4108
 • 4108 RAM
 • 4Core CPU
 • unlimited BandWidth
 • 60GB Hard Disk (SSD)
 • 1 IP
 • Free Setup Fee
 • YES Anti DDOS & Firewall
 • 1Gb Port (network)
 • YES Root Access
 • OVH DataCenter
 • رایگان نصب کنترل پنل
 • رایگان نصب سیستم عامل دلخواه
60,000تومان ماهانه
150,000تومان سه ماهه
300,000تومان شش ماهه
600,000تومان سالانه
سفارش دهید