هاست لینوکس پربازدید

ded-100
 • 100 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • یک سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
ded-200
 • 200 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • یک سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
DedLx-500
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • یک سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
20,000تومان ماهانه
39,000تومان سه ماهه
79,000تومان شش ماهه
119,000تومان سالانه
سفارش دهید
DedLx-1000
 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 2 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
23,000تومان ماهانه
46,000تومان سه ماهه
89,000تومان شش ماهه
139,000تومان سالانه
سفارش دهید
DedLx-2000
 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 3 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
29,000تومان ماهانه
59,000تومان سه ماهه
119,000تومان شش ماهه
179,000تومان سالانه
سفارش دهید
DedLx-5000
 • 5000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 4 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
33,000تومان ماهانه
66,000تومان سه ماهه
132,000تومان شش ماهه
198,000تومان سالانه
سفارش دهید